10 mm系列套筒组套

20162353

Sata

¥189.00

概览

方便应对复杂的维修任务

    

  技术规格 

  21件套

  内含工具:10 mm系列 14件6角套筒:6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm; 4件6角长套筒:12,13,17,19mm; 1 件火花塞套筒;1件接杆6";1件快速脱落棘轮扳手。

  14件套

  内含工具:10 mm系列 12件6角套筒8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19mm; 1件接杆6";1件快速脱落棘轮扳手。

    

  手册

  产品手册